Julkaistut numerot

Hel. L. Rev. 1/2018

Voit lukea tekstin klikkaamalla sen otsikkoa. Voit myös lukea koko julkaisun täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Englanninkieliset artikkelit

Olena Sihvo: Global Constitutionalism and the Idea of Progress

Helinä Pohto: Bringing Clarity to the Purely Internal Situations Rule? Case Commentary on the Judgment C-268/15 Ullens de Schooten

Enni Lehto: Applicability of Article 3 of the European Convention on Human Rights at the Borders of Europe

Muut palstat

Ville Linna: Elements of Style - Emilia Korkea-aho ja narratiivinen kirjoittaminen

Visa Kurki: Puheenvuoro - Mitä oikeuksia muilla eläimillä on? Eläinoikeudesta ja sen tutkimuksesta

 


Hel. L. Rev. 2/2017

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Lauri Vaihemäki: Kunnallisvalituksen laillisuusvalvontafunktio kaava-asioissa

Alexandra Kauppi: Rikosoikeudellinen toimivalta aluksiin liittyvissä rikoksissa

Elina Kuosmanen: Osakeyhtiö ja yhteiskuntavastuu – sidosryhmälähtöinen ajattelutapa osakkeenomistajalähtöisen mallin vaihtoehtona

Ruotsinkieliset artikkelit

Jessica Samelin: Snarlik efterbildning – otillbörligt förfarande eller uttryck för konkurrensfrihet?

Muut palstat

Jaakko Jonkka: Oikeuskanslerin ratkaisut tekstinä

Jenni Tapio: Avaruusoikeuden ulottuvuudet

Waltter Roslin: The Foetal State of International Surrogancy Framework

 


Hel. L. Rev. 1/2017

Suomenkieliset artikkelit

Assi Uuskallio: Vanhemmuuden määrittely ja siihen liittyvät ihmisoikeusongelmat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta

Laura Parkkisenniemi: Sovittelu perhe- ja lapsioikeudellisissa asioissa – Kuinka lapsen etu toteutuu?

Muut palstat

Laura Salokangas: Elements of Style: Helena Haapio ja Stefania Passera: Visualizing Law

Päivi Mäkelä: Puheenvuoro: Inkeri Anttila ja elämänkokoisen oikeushistoriantutkimuksen mieli

Ella Hiltunen – Tetti Kunnas: Pantatut osakkeet apporttina

 


Hel. L. Rev. 2/2016

Suomenkieliset artikkelit

Anssi Ilari Rantala: Law and Economics Perspective on the Regulation on the Taxicab Industry in Finland: Need-based Distribution of Taxi Permits and Price Control

Englanninkieliset artikkelit

Nazanin Gifani: The Code of Gender in Judgments of the European Court of Human Rights: The Case of Traditional Harmful Practices

Zarah Schmidt: Deficiencies of the Dublin Regulation and the Solidarity Remedy

Anna-Maria Svinhufvud: The State of Commercial Mediation in Finland

Muut palstat

Ida Koivisto: Oikeustapauskommentti KHO 2016:68: Oikeuden ja tieteen risteyksessä – tutkimusvilpin hallinto-oikeudelliset seuraukset

Niko Mäenpää – Eero Vähävaje: Opiskelijakolumni: Lojaliteettiperiaate liiketoimintakaupassa

Tuuli Talvinko: Elements of Style: Perustuslakiblogi – Myös blogiteksti on oikeudellista kirjoittamista

 


Hel. L. Rev. 1/2016

Suomenkieliset artikkelit

Kai Vesikallio: Kartellisakot EU-tuomioistuimen oikeuskäytännössä

Elisa Suokko: Euron venyttäjät – vertaileva tutkimus toimeentuloturvasta suomalaisena oikeutena ja eurooppalaisena ihmisoikeutena Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaan

Englanninkieliset artikkelit

Heikki Hannelin: Professional Team Sports – Nationality Discrimination and EU Law

 


Hel. L. Rev. 1/2015

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Essi Ulander: Sopimusperusteinen luoton alistaminen rahoitus- ja vakuusinstrumenttina Suomen oikeudessa

Siiri Sinnemäki: The Application of Article 42 of the ICSID Convention – The Irreconcilability of Domestic and International Law in the Choice of Applicable Law for Investment Arbitration

Englanninkieliset artikkelit

Kate O'Malley: “Too Many Eyes in the Sky”: The Impact of Private Sector Drone Use on the Right to Privacy and Data Protection

Tero Rehula: How Does One Lock-Up a Friendly Deal After Omnicare v. NCS?

Muut palstat

Sonya Walkila: “Luxembourg vs. Strasbourg” – kommentti Euroopan unionin tuomioistuimen lausunnosta 2/13, jossa tuomioistuin torjuu EU:n liittymisen Euroopan ihmisoikeussopimukseen

Janne Myllymäki: Tapaus WinCapita – oikeustapauskommentti korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2014:7

Magdalena Kmak: Administrative Detention of Migrants in Finland

Niilo Jääskinen: Elements of Style – Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tekstinä

 


Hel. L. Rev. 2/2014

Suomenkieliset artikkelit

Charlotta Bonsdorff: Avoimen lähdekoodin ohjelmien suojaaminen tekijänoikeudella

Toni Kuosmanen: Siirtohinnoittelu tulo- ja arvonlisäverotuksessa

Micke Lindholm: Suunnatun maksuttoman osakeannin käyttöedellytykset ja -tilanteet

Ruotsinkieliset artikkelit

Sebastian Åstrand: Tillgängliga rättsskyddsmedel för skydd av kännetecken under den finska toppdomänen (.fi) – med fokus på alternativ tvistlös- ning och framtida förändringar

Englanninkieliset artikkelit

Romain Perrois: EU Competition Law, the scope of Merger control and the defence industry: analysis of case law and methodology

Olena Sihvo: Responsibility to Protect: Clarifying the Nature of State Obligations

 


Hel. L. Rev. 1/2014

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Harri PuskalaKilpailuoikeuden julkisen täytäntöönpanon vaikutukset välimiesmenettelyssä

The Effects of Public Enforcement of Competition Law in Arbitration

Englanninkieliset artikkelit

Jonna Genberg: The Scope of Application of the Charter of Fundamental Rights of the European Union – Quo Vadimus?

Tuomas Lihr: Elihu Root and International Legalism: Legalist Remarks on Collective Security and American Realism

Juhana Salojärvi: Legal Education and the Reproduction of the Profession – Critical scholarly responses to the crises of legal education in the United States in the 1930s and 1960s–1970s, and in Finland in the 1960s–1970s

 


Hel. L. Rev. 2/2013

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Janne Myllymäki: Hybridilaina suomalaisilla arvopaperimarkkinoilla

Hybrid Loans in the Finnish Securities Market

Janne Valo: Oikeusturva tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta päätettäessä

Legal Safeguards in Deciding on Involuntary Psychiatric Care

Markus Kari: Paperipallojen heittelyä ja muita pedagogisia ajatuksia – tehtävälähtöinen kurssi osana opetuksen kehittämistä

Problem-Based Learning Course as Part of Improvement in Teaching

Englanninkieliset artikkelit

Jussi Hakanen: The Pros and Cons of Emergency Arbitration

Tapio Rasila: States as Clients of Private Military and Security Companies – the Legal Limits of Outsourcing in the Curious Case of Finland

ELSA Finlandin lääkintä- ja bio-oikeuden kansalllisen esseekilpailun voittaja

Saara Miettinen: Oikeus aborttiin Irlannissa

The Right to Abortion in Ireland

 


Hel. L. Rev. 1/2013

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Olli Mäkelä: Tuomarin välimiestehtävät riippumattomuuden ja puolueettomuuden näkökulmasta

Arbitrator Assignments of a Judge with Regard to Independence and Impartiality

Katja Lehtonen: Pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijan yhteisvastuu rakennussuunnittelussa

The Joint Liability of the Principal Designer and the Special Designer in a Construction Design Project

Englanninkieliset artikkelit

Oskari Juurikkala: The New Legal Paternalism: Light-Touch Regulation for Consumer Mortgages

Oikeustapauskilpailut

Johanna Ahola, Nathaniel Gilkey, Maiju-Juulia Jokinen, Sanna Kiviranta, Jussi Kukko, Antti Lindholm, Dina Stolt: Willem C. Vis Commercial Arbitration Moot 2012–2013 -oikeustapauskilpailu: lapsityövoima sopimusrikkomuksena tavaran kaupassa, kirjallisen todistajanlausunnon käyttäminen ilman mahdollisuutta suulliseen kuulemiseen, CISG 96 artiklan mukaisen kansallisen varauman vaikutus sopimuksen muotovapauteen ja siitä poikkeaminen sopimalla

 


Hel. L. Rev. 2/2012

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Antti Antikainen: Verkkokaupan oikeus myydä asiakastietoja

E-Commerces Right to Sell Personal Data

Vilho Lammi: Maanpinnan ylä- ja alapuolisten hankkeiden lainsäädäntö ja 3D-kiinteistöjärjestelmän tarve

Ways to arrange 3-dimensional control of real estates and the need for a 3D real estate system

Katariina Paakkanen: Verta, seksiä ja biovaltaa: oikeudellis-sosiologinen analyysi miesten välisen seksin aiheuttamasta verenluovutuskiellosta

Blood, sex and biopower: A legal-sociological analysis concerning the prohibition of blood donation for men who have had sex with men

Janne Valo: Potilastietojen salassapito potilastietojärjestelmien kannalta

Confidentiality of Electronic Medical Records

Ruotsinkieliset artikkelit

Marie Pihlström: Frågan om s.k. subjektiv rätt till sjukvård

Is There a Subjective Right to Medical Treatment according to Finnish Legislation?

 


Hel. L. Rev. 1/2012

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Anna Dimoulis: Tarjousasiakirjoihin sisältyvän elinkeinotoimintaa koskevan tiedon suoja julkisissa hankinnoissa

Protection of Commercially Sensitive Information Contained in Bid Documents in Public Procurement

Anne Janhonen: Syyttäjän objektiivisuuden vaikutus oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuuteen

The Influence of Prosecutor’s Objectivity on the Fairness of a Trial

Minni Leskinen: Kiinalainen välimiesmenettely ja lainvalinta

International Commercial Arbitration and Choice of Law in China

Pekka Pöyhönen: Rikoksen valmistelun kriminalisoimisen perusteluista ja ongelmista

On Arguments For and Against Criminalizing Preparation for Crime

Heidi Rantakari: Osakeyhtiön toiminnan tarkoitus ja sen suhde yhteiskuntavastuuseen

The Purpose of a Limited Company and its Relation to Corporate Social Responsibility

Kirjallisuutta

Ribstein, Larry E.: The Rise of the Uncorporation (Markus Kari)

 Hel. L. Rev. 2/2011

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Olli Helin: Pantinsaajan asemasta panttivelallisen konkurssissa

Pledgee’s Rights in the Bankruptcy of the Pledger

Minna Immonen: Veronkorotus ja rikosvastuun toteuttaminen

Tax Increase and the Implementation of Criminal Responsibility

Ville Inkinen: Ympäristönsuojelu ja tavaroiden vapaa liikkuvuus – mitä vanhaa, mitä uutta?

Environmental Protection and the Free Movement of Goods – What is Old, What is New?

Juha Ojala: Asianosaisen salassapitovelvollisuus välimiesmenet- telyssä

Parties’ Duty of Confidentiality in Arbitration

Ruotsinkieliset artikkelit

Åsa Henriksson: Lotsningsbolagets samt den enskilda lotsens skadeståndsansvar

The Liability of the Pilotage Company and the Individual Pilot

Englanninkieliset artikkelit

Ukri Soirila: The European Court of Human Rights, Islam and Foucauldian Biopower

 Hel. L. Rev. 1/2011

Julkaisun PDF-versio ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Suomenkieliset artikkelit

Niko Jakobsson: Toiminnantarkastus maallikkotilintarkastuksen korvaajana – tarkastelua asunto-osakeyhtiön ja pienen osakeyhtiön sekä tilintarkastusvelvollisuuden näkökulmasta

Functional inspection as a substitute for laymen auditing – observations from the viewpoints of a housing company, a small limited liability company and auditing duty

Anna Saarela: Uskonnollisten loukkausten kriminalisointi erityisesti sananvapauden näkökulmasta

The Criminalisation of Blasphemy Especially in Relation to Freedom of Expression

Henri Telkki: Länsimaisten yritysten vastuuttaminen kehittyvien maiden tehtaissa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista

Making Business Enterprises Accountable for Human Rights Abuses Committed in their Supply Chains

Katja Tertsonen: Pitäisikö Suomen palata puolisoiden yhteisverotuksen
malliin?

Should Finland Return to Joint Taxation of Couples?

Englanninkieliset artikkelit

Lassi Jyrkkiö: “But I Still Haven’t Found What I’m Looking For” –The ECJ and The Use of Competitor’s Trademark in
Search Engine Keyword Advertising

Terhi Jyrkkiö: ’Other Inhumane Acts’ as Crimes Against Humanity

 


Hel. L. Rev. 2/2010

Lue koko julkaisu täältä.

Ruotsinkieliset artikkelit

Elisa Voutilainen: Marknadsargument som skäl för löneskillnader – En genusteoretisk studie

Market Force Arguments as Grounds for Pay Differences – A Gender-theoretical Study

Englanninkieliset artikkelit

Ott Aava: Risk Allocation Mechanisms in Merger and Acquisition Agreements

Fanny Le Reste: The Marriage of Lille Case: The Intrusion of Popular Human Rights Discourse in Law

Pekka Pohjankoski: Can International Arbitration Remain Unaffected by EU Law? – Anti-Suit Injunctions and the Scope of the Arbitration Exception

Kirjallisuutta

Bosselmann, Klaus: The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance. (Hermanni Backer)

 


Hel. L. Rev. 1/2010

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Eero Kärki: Sotilaskurinpitolain kurinpitomenettely ja sen laatu

Finnish Military Discipline Act (331/1983) – The Disciplinary Procedure and its Quality

Juho Kivi-Koskinen: Subprime-asuntoluottojen arvopaperistamisen merkityksestä nykyisessä talouskriisissä

The Role of Subprime Mortgage Securitisation in the Current Global Financial Crisis

Juhani Laine: Maksuton osakeanti yhtiölle ja siinä annettujen osakkeiden käyttö yhtiön ja sen eräiden sidosryhmien kannalta

Share Issue to the Company without Payment and Use of Shares Issued to the Company without Payment from the Viewpoint of the Company and Some of Its Interest Groups

Paul Raade: Suomalainen myrkkypilleri eli omistusosuuteen kytketty lunastusvelvollisuus osakeyhtiössä

The Finnish Poison Pill: Buyout Obligation Triggered by Acquisition of Shares

Englanninkieliset artikkelit

Ilkka Puikkonen: Cooperative Mankala-companies – The Acceptability of the Company Form in EC Competition Law

Kirjallisuutta

Salminen, Markus: Tietosuoja sähköisessä liiketoiminnassa. (Antti Salonen)

Kraakman, Reinier et al.: The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. (Anniina Järvinen)

 


Hel. L. Rev. 2009

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Ida-Sofia Mäki: Tuomion purkaminen rikosasiassa – ihmisoikeusloukkaus – KKO 2008:24

Case Comment: KKO 2008:24 (Finnish Supreme Court)

Tuuli Suomela: Kilpailunrajoitusten uusi seuraamusjärjestelmä Kilpailulaki 2010 –työryhmän mietinnössä – näkökulmia kriminalisointimahdollisuuteen

The New Sanction System of Competition Infringements According to the Finnish Competition Act 2010 Working Group’s Proposal – Perspectives for Criminalization

Englanninkieliset artikkelit

Oskari Juurikkala: Law and Social Norms in Contractual Relationships

Tanja Kangas: Privity of Contract in Financial Leasing

Heikki Marjosola: Public/Private Conflict in Investment Treaty Arbitration – a Study on Umbrella Clauses

 


Hel. L. Rev. 2008

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Marianne Vasara: Oikeustiedettä ulkomailla – suomalaisten opintomatkat 1600- ja 1700-luvuilla
Finnish Law Students in Europe in the 17th and 18th Centuries

Toni Laaksonen: Suljettu vankila, avolaitos vai valvottu koevapaus: viranomaisen harkintavalta vankisijoittelussa

Maximum Security, Open Institution or Supervised Probationary Freedom: Prison Authorities’ Discretion in Prisoner Placement

Jukka Loiva: Syytetingintä – ratkaisu todisteluongelmiin talousrikosjutuissa?

Plea Bargaining – the Solution to Problems of Evidence in Economic Offences?

Laura Nikkanen: Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta – erityisesti oikeudesta periä valvontamaksu ilman lainsäädännön tukea

On Private Parking Control, with Special Reference to the Right to Charge Penalty Fees without Statutory Support

Emma Tiainen: Luottamuksellinen tieto ja yrityksen oikeusasema transatlanttisen kilpailuasian käsittelyssä

Confidential Information and Legal Status of a Corporation in Trans-Atlantic Competition Proceedings

Niko Jakobsson: Pikaluotot – hämärää markkinointia, kohtuuttomia sopimusehtoja ja koronkiskontaa?

Instant Loans – Unclear Marketing, Unreasonable Terms and Usury?

Englanninkieliset artikkelit

Lauri Rantakari: Network Neutrality: Anticompetitive Issues in Internet Legislation

 


Hel. L. Rev. 2007 Sample Issue

Lue koko julkaisu täältä.

Suomenkieliset artikkelit

Anniina Järvinen: Laajennetusta hyödyn menettämisestä huu­mausaine­rikoksissa

Extended Confiscation of Proceeds of Crime in Drug Offences

Rasmus Sundström: Prosessioikeudellisen editiovelvollisuuden oikeustaloustieteellinen analyysi

An Economic Analysis of the Finnish Rules Governing the Disclosure of Information Between Parties in Civil Procedure

Karri Wirén: Komissiosta sopimustyyppinä – Komitentin ja komissionäärin oikeusasemasta arvopaperien julkisessa vaihdannassa sekä komissio-opin kehitystarpeesta

Commission as a Type of Contract – Legal Status of the Principal and the Commission Agent in the Public Trade in Securities and the Need for the Development of Doctrine Concerning Commission

Veera Kojo: Sosiaalista suoritusestettä koskevan oikeusperiaatteen aseman kehitys erityisesti kuluttajaoikeudessa 1990- ja 2000-luvuilla

Status Development of the Legal Principle of Social Force Majeure Particularly in Consumer Law in the 1990s and the 2000s

Englanninkieliset artikkelit

Antti Salonen: Retrospect: EC’s Merger Reformation of 2004 – The Value of Unofficial Pre-notification Procedure in Successful Merger Management

 

 

 
 

 


Helsinki Law Review julkaisee numeronsa painettuna sekä sähköisenä näillä sivuilla ja Edilex-lakitietopalvelussa.